Biografie

Roeland
Albert Bosch, geboren in Den Haag, april 1958. Derde in de rij, na
broers Aleid (1950) en Chris (1953), voor zus Marjan (1963). Gymnasium
Sorghvliet, theologie studie in Kampen, parttime dominee in Twello
Gelderland, tussen Deventer en Apeldoorn. Daarna, 1988, naar Schiedam,
fulltime predikant, en 1999 naar Maastricht, als parttime
studentenpastor. Vanaf sept 2008 in Zeist, als dominee van de
NoorderLicht-gemeente, www.noorderlichtgemeente.nl . Daarnaast vanaf
1999 eindredacteur van De Eerste Dag. Lid van de redactie van het
Nieuwe Liedboek, dat 2013 verscheen, ten dienste van een
bonte verzameling van zes Nederlandse en twee Vlaamse kerkgenootschappen.
Vrijwilliger in het bosteam Heidestein, Utrechts Landschap, sinds okt. 2012.
In 1981 getrouwd met Marleen van den Berg, kinderen Eelkje Christine, Christine, 1983 en Kornelis Hilbrand, Kor, 1985.

Interesses

vogels, taal, wandelen, zingen

Curriculum vitae Roel Bosch

Persoonlijke gegevens

Roeland Albert Bosch, geb. 16 april 1958, Den Haag

School, studie, wetenschap

Eindexamen Gymn.A (’s Gravenhaags Chr. Gymn. Sorghvliet) 1976

Doctoraal examen Theol. Hogeschool Kampen 1983,
hoofdvak Kerkgeschiedenis/Kerkrecht, bijvakken Nieuwe Testament en
Dogmengeschiedenis

Promotie Kampen 1988,

post-doc. Theol. Universiteit Kampen, 50%, mei
1993 – december 1995

Predikant GKN/PKN,

Twello, sept. 1983-sept. 1988,
70 %

Schiedam, sept. 1988-april 1993, januari 1996-januari 1999

Predikant Gereformeerde Kerk Schiedam, 50%, mei
1993 – dec. 1995

(in
combinatie met 50% postdoc Kampen)

Maastricht, studentenpredikant, 75%, januari 1999-2008,
verbonden aan Protestantse Gemeente St Jan, gedetacheerd bij de Oecumenische
Studentenekklesia Tafelstraat 13

Predikant Zeist, verbonden aan de Protestantse
Gemeente in wording NoorderLichtgemeente, 2008-heden

Overige: Eindredacteur ‘De Eerste Dag, handreiking voor
de jaarorde, aangeboden door de Raad van kerken in Nederland’
1999-heden.

Redactielid Liedboek, in opdracht van de
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, voorzitter Werkgroep 1, Psalmen en
bijbelse kantieken, 2008-heden.

Bestuursfuncties o.a.

Kinder- en Jeugdtelefoon, Telefonische Huldienst
Deventer,

Campagne Schiedammers van overal en nergens,

Inloopcentrum ‘In de Roode Leeuw’ Maastricht,

Pastoraal Café voor mensen met een psychiatrisch
verleden, Zeist.

Wetenschap o.a. Associate Member of LISOR, Leiden Institute for the Study Of Religion,

dec. 1995 – 2005. Terrein van het onderzoek: ‘Formulation and
Reformulation of Christian Tradition’, ‘Dutch Enlightenment in its
International Context’.

Lid ‘Groep ‘95’, een interdisciplinaire onderzoeksgroep
rond cultuur en geschiedenis van de Verlichting in Nederland, gecentreerd rond
het jaar 1995 – 1996-heden

Publicaties o.a.:

‘De Hervormde Kerk in de periode 1795-1840’,
R.A. Bosch en Freek Pereboom, in ‘Van scheurmakers,
onruststokers en geheime opruijers…’, de Afscheiding in Overijssel,
Kampen
1984, 44-97

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
Kampen IJsselakademie 1988,
proefschrift

‘Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het innige Christendom”, 1740-1750’,
in De Kerk in de Kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West
Overijssel
, Delft 1995, 217-246.

‘En nooit meer oude Psalmen zingen’, zingend geloven in een nieuwe tijd, 1760-1810
Zoetermeer 1996

‘De psalm als gezang in de christelijke eredienst – beschrijving van een actueel spanningsveld’
in GTT 1997/3

Roel Bosch, Schiedammers van overal en nergens en hun kerken, Schiedam 1992

‘Twee generaties Schortinghuis, catechese in een tijd van vroomheid en verlichting’,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1999, 79/2, 204-225.

‘Liduina van Schiedam in haar context’ in Beelden van Liduina, die maghet van Scyedam,
Schiedam 1999, p. 37-52

‘”Men zelden ziet een koordendanser in zijn bed
sterven…”: de Protestantse kerk in Nederland en zelfmoord’, in De
Achttiende Eeuw
33, 2001/2, 133-140

‘En wat men zong, wist men, dat psalmen waren.
Psalmzingen in de protestantse traditie in Nederland’, in Herademing,
tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek
, 2001/34, 32-36

‘De Psalmen als mobiel liturgisch centrum’, p. 155-163 in Liturgisch Centrum, Taal in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum 2001, red.
Gerben Westra

‘Zielzorg. Visitatie en catechisatie in de kerker’, in Achter slot en grendel, schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800,
red. Anna de Haas, Zutphen 2002, p. 37-42

‘Kiezen en delen, over bijbelleesroosters in de liturgie’,
in Vieren, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, 2004/1, 22-26

In orde, oecumenisch leesrooster 2004-2007, eindredactie, Zoetermeer/Hilversum 2004

In orde, oecumenisch leesrooster 2007-2010, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2007

In orde, oecumenisch leesrooster 2010-2013, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2010

Liedteksten in Liederen en gebeden uit Iona en Glasgow, Kampen 2003, 22, God, de stem die sprak, en 44, Neem de plaats, de ruimte en de tijd, en in

Opstaan!
meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
, red. Ned. Iona groep, René Silvis, Dirk
Strasser, , Kampen 2008, onder andere 24, Opstaan,
morgen!,
25, Schemering omgeeft ons,
31 Vrede wens ik je toe.

‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden,
Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert.
Hg. v. Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth. 2004, Tübingen

Roel A. Bosch, Schortinghuis, inleiding met kernteksten,
Kampen 2006 Uit betrouwbare bronnen

Roel Bosch, ‘Vragen naar thuis, contextueel studentenpastoraat’,
p.225-243, in Uit betrouwbare bronnen. De pastorale praktijk vanuit contextuele optiek, Marianne Thans, red., Zoetermeer
2007

Roel A. Bosch, De kleur van God, drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster,
Zoetermeer 2007

Roel Bosch, Godsdienstig liberalisme in de Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en
Verlichting in Nederland 1650-1850,
111-118, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van
Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en Verlichting in Nederland
1650-1850,
209-226, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ´Evangelische gezangen´, in Het Gereformeerde Geheugen, protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, George Harinck e..a red., Amsterdam 2009, 551-562

Roel A. Bosch, ‘Geordend bijbellezen in kerkelijk Nederland, het oecumenisch leesrooster van 1997 tot heden’, in Beter meer dan een… de bijbel in het Nederlands, Boxtel 2009, red. Ph. van Heusden.

R.A.Bosch, ‘Van psalmtekst naar lied, van vertaling naar berijming’, p.15-27 in Met Andere Woorden 31/3, themanummer Psalmen, sept. 2012, Nederlands
Bijbelgenootschap

Roel A. Bosch, Er zijn. Keltisch-christelijk geloven, Zoetermeer 2013

Roel Bosch, in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Den Haag/Zoetermeer 2013,
liedteksten 23c*, 62c, 131a, 153, 223, 299k, 821, 879, vertalingen p. 1317,
p.1336, p. 1337, p. 1415 (3), p. 1525, teksten p. 1375 (1), p. 1488 (1)

Roel Bosch, ‘Verlichte vriend van duisterlingen, Jan Scharp 1756-1828’, in Verlichting in Nederland 1650-1850, Vrede tussen Rede en Religie?, red. Jan Wim Buisman,
Nijmegen 2013

Roel A. Bosch, Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, de psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2014

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Wild Goose Resource Group, Iona Community, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018