Publicaties o.a.:

‘De Hervormde Kerk in de
periode 1795-1840’,
R.A. Bosch en Freek Pereboom, in ‘Van scheurmakers,
onruststokers en geheime opruijers…’, de Afscheiding in Overijssel,
Kampen
1984, 44-97

Het conflict rond Antonius van der Os, predikant
te Zwolle 1748-1755
Kampen IJsselakademie 1988,
proefschrift

‘Schortinghuis in Overijssel. Het verbod op “Het
innige Christendom”, 1740-1750’,
in De Kerk in de Kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West
Overijssel
, Delft 1995, 217-246.

‘En nooit meer oude Psalmen zingen’, zingend
geloven in een nieuwe tijd, 1760-1810
Zoetermeer 1996

‘De psalm als gezang in de christelijke
eredienst-beschrijving van een actueel spanningsveld’
in GTT 1997/3

Roel Bosch, Schiedammers
van overal en nergens en hun kerken
, Schiedam 1992

‘Twee
generaties Schortinghuis, catechese in een tijd van vroomheid en verlichting’,
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1999, 79/2, 204-225.

‘Liduina van Schiedam in haar context’ in Beelden
van Liduina, die maghet van Scyedam
,
Schiedam 1999, p. 37-52

‘”Men zelden ziet een koordendanser in zijn bed
sterven…”: de Protestantse kerk in Nederland en zelfmoord’, in De
Achttiende Eeuw
33, 2001/2, 133-140

‘En wat men zong, wist men, dat psalmen waren.
Psalmzingen in de protestantse traditie in Nederland’, in Herademing,
tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek
, 2001/34, 32-36

‘De Psalmen als mobiel liturgisch centrum’, p.
155-163 in Liturgisch Centrum, Taal in
Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer,
Hilversum 2001, red.
Gerben Westra

‘Zielzorg. Visitatie en catechisatie in de
kerker’, in Achter slot en grendel, schrijvers in Nederlandse gevangenschap
1700-1800,
red. Anna de Haas, Zutphen 2002, p. 37-42

‘Kiezen en delen, over bijbelleesroosters in de
liturgie’,
in Vieren, tijdschrift voor wie werkt aan liturgie, 2004/1, 22-26

In orde, oecumenisch leesrooster 2004-2007, eindredactie, Zoetermeer/Hilversum 2004

In orde, oecumenisch leesrooster 2007-2010, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2007

In orde, oecumenisch leesrooster 2010-2013, eindredactie, Zoetermeer/Amersfoort 2010

Liedteksten in Liederen
en gebeden uit Iona en Glasgow,
Kampen 2003, 22, God, de stem die sprak, en
44, Neem de plaats, de ruimte en de tijd, en in

Opstaan!
meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld
, red. Ned. Iona groep, René Silvis, Dirk
Strasser, , Kampen 2008, onder andere 24, Opstaan,
morgen!,
25, Schemering omgeeft ons,
31 Vrede wens ik je toe.

‘Die Statenberijming von 1773 in den Niederlanden,
Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption’, in Der
Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den
Niederlanden. 16.-18. Jahrhundert
.
Hg. v. Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth. 2004, Tübingen

Roel A. Bosch, Schortinghuis,
inleiding met kernteksten,

Kampen 2006 Uit betrouwbare bronnen

Roel Bosch, ‘Vragen naar thuis, contextueel studentenpastoraat’,
p.225-243, in Uit betrouwbare bronnen. De
pastorale praktijk vanuit contextuele optiek
, Marianne Thans, red., Zoetermeer
2007

Roel A. Bosch, De
kleur van God, drie jaar teksten en tekeningen bij het leesrooster,
Zoetermeer 2007

Roel Bosch, Godsdienstig liberalisme in de
Gereformeerde Kerk. Antonius van der Os, slachtoffer van het licht’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en
Verlichting in Nederland 1650-1850,
111-118, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ‘De eredienst als strijdperk van
Verlichting. De psalmberijming van 1773’, in Een veelzijdige verstandhouding; Religie en Verlichting in Nederland
1650-1850,
209-226, Nijmegen 2007

Roel Bosch, ´Evangelische
gezangen´, in Het Gereformeerde Geheugen, protestantse herinneringsculturen in
Nederland, 1850-2000
, George Harinck e..a red., Amsterdam 2009, 551-562

Roel A. Bosch, ‘Geordend bijbellezen in kerkelijk
Nederland, het oecumenisch leesrooster van 1997 tot heden’, in Beter meer dan een… de bijbel in het
Nederlands
, Boxtel 2009, red. Ph. van Heusden.

R.A.Bosch, ‘Van psalmtekst naar lied, van
vertaling naar berijming’, p.15-27 in Met
Andere Woorden 31/3, themanummer Psalmen
, sept. 2012, Nederlands
Bijbelgenootschap

Roel A. Bosch, Er
zijn. Keltisch-christelijk geloven
, Zoetermeer 2013

Roel Bosch, in Liedboek,
zingen en bidden in huis en kerk
, Den Haag/Zoetermeer 2013,
liedteksten 23c*, 62c, 131a, 153, 223, 299k, 821, 879, vertalingen p. 1317,
p.1336, p. 1337, p. 1415 (3), p. 1525, teksten p. 1375 (1), p. 1488 (1)

Roel Bosch, ‘Verlichte vriend van duisterlingen,
Jan Scharp 1756-1828’, in Verlichting in
Nederland 1650-1850, Vrede tussen Rede en Religie?
, red. Jan Wim Buisman,
Nijmegen 2013

Roel A. Bosch, Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, de psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, Zoetermeer 2014

Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Wild Goose Resource Group, Iona Community, vertaald door Roel Bosch, Utrecht 2018